در کمتر از یکسال با بیش از 140میلیون تومان پرداختی