استخراج ابری

مرحله 1: انتخاب سرور
serverS1
serverS2
serverS3
serverS4
serverS5
تعداد روز:
 روز
سود ماهانه ≈
مرحله 2: خرید هشمقدار هش:
Gh/s
Gh/s
هزینه هر 1 Gh/s:
 تومان
مقدار هش اجاره:
 Gh/s
میزان سود ماهانه شما:
 تومان
مبلغ پرداختی:تومان